PODMIENKY POUZITIA

Úvod

Vitajte na internetových stránkach spoločnosti JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o., IČO: 48 092 134, so sídlom na adrese Pribinova 25, Bratislava 811 09, zapsané v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 103250/B ("JACOBS DOUWE EGBERTS").

 

Platnosť

Tieto pravidlá a podmienky používania ("Podmienky") platia pre všetky návštevy a používanie týchto webových stránok ako aj pre všetky informácie, odporúčania a/alebo služby poskytované Vám na/alebo prostredníctvom týchto webových stránok („Informácie"). Čerpaním a použitím informácií z týchto webových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami. Tieto Podmienky môžu byť  časom zmenené či  doplňované spoločnosťou JACOBS DOUWE EGBERTS. Pozmenené alebo doplnené Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich uverejnenia na internetových stránkach.

 

Informácie a zodpovednosť

Informácie slúžia len na všeobecné informačné účely. JACOBS DOUWE EGBERTS nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania (alebo neschopnosti používania) webových stránok, vrátane škôd spôsobených vírusmi alebo z dôvodu akejkoľvek nesprávnosti alebo neúplnosti Informácií, pokiaľ takáto škoda nevznikla v dôsledku  akéhokoľvek  úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany JACOBS DOUWE EGBERTS. JACOBS DOUWE EGBERTS ďalej nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania elektronických komunikačných prostriedkov, vrátane - ale nie výlučne – škôd v dôsledku  zlyhania alebo oneskorenia doručenia elektronickej komunikácie, sledovania alebo manipulácie s elektronickou komunikáciou tretími stranami alebo počítačovými programami slúžiacimi na elektronickú komunikáciu, alebo v dôsledku prenosu vírusov.

 

Zásady ochrany súkromia

Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom, alebo v súvislosti s týmito webovými stránkami môžu byť použité iba v súlade s Pravidlami JACOBS DOUWE EGBERTS pre ochranu súkromia. Podmienky budú predmetom Pravidiel JACOBS DOUWE EGBERTS pre ochranu súkromia a sú dostupné na webových stránkach.

 

Odkazy na iné stránky

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. JACOBS DOUWE EGBERTS nenesie zodpovednosť za používanie alebo za obsah webových stránok, na ktoré vedú odkazy z tejto stránky, alebo na ktorých sú umiestnené odkazy na túto stránku. Naše Pravidlá JACOBS DOUWE EGBERTS pre ochranu súkromia sa nevzťahujú na akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov na/alebo prostredníctvom takýchto stránok tretích strán.

 

Duševné vlastníctvo

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky práva týkajúce sa týchto webových stránok a Informácií, vrátane autorských práv a ďalších práv na ochranu duševného vlastníctva, sú vo vlastníctve alebo je oprávnená s nimi nakladať JACOBS DOUWE EGBERTS. Užívatelia sú oprávnení k prezeraniu webových stránok a Informácií, a ku kopírovaniu pre ich osobnú potrebu, napríklad formou vytlačenia alebo uloženia. Na akékoľvek iné použitie webových stránok alebo Informácií, ako napríklad ukladanie alebo reprodukovanie (časti) webových stránok JACOBS DOUWE EGBERTS na akýchkoľvek webových stránkach tretích strán alebo vytváranie odkazov, hypertextových odkazov alebo  priamych vyhľadávacích odkazov medzi webovými stránkami JACOBS DOUWE EGBERTS a akoukoľvek inou webovou stránkou, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas JACOBS DOUWE EGBERTS.

 

Všetky ochranné známky vyskytujúce sa na tejto webovej stránke sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti KONINKLIJKE  DOUWE EGBERTS B.V., JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., alebo jej spriaznených osôb a pobočiek.

 

Nevyžiadané nápady

V prípade, že zverejňujete na týchto webových stránkach nevyžiadané nápady a/alebo materiály, pozostávajúce z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií a podobne ("Materiály"), JACOBS DOUWE EGBERTS má právo používať, kopírovať a/alebo komerčne využívať takéto Materiály v plnej miere, bez teritoriálneho obmedzenia a bezodplatne a JACOBS DOUWE EGBERTS nie je viazaná žiadnou povinnosťou k zachovávaniu dôvernosti týkajúcou sa týchto Materiálov. Poskytnutím Materiálov zároveň vyhlasujete, že ich poskytnutím a použitím JACOBS DOUWE EGBERTS spôsobom vyššie opísaným nie sú porušené práva tretích osôb. Týmto zbavujete JACOBS DOUWE EGBERTS zodpovednosti a poskytujete jej ochranu pred a voči akýmkoľvek konaniam, nárokom alebo záväzkom, spôsobeným alebo vzniknutým JACOBS DOUWE EGBERTS porušením práv (na ochranu duševného vlastníctva) tretích strán alebo akýmkoľvek iným nezákonným konaním voči tretím stranám v dôsledku používania a/alebo využívania Materiálov.

 

Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto Podmienky sa riadia výhradne slovenským právom. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito Podmienkami, vrátane sporov týkajúcich sa ich existencie a platnosti, majú byť predložené príslušným súdom v Slovenské republike, ibaže platné právne predpisy stanovujú niečo iné.