Podmienky používania


Vitajte na webových stránkach www.tassimo.sk (ďalej len Webové stránky). Tieto webové stránky vám ponúka JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o. (ďalej len „JDE SK“) so sídlom na adrese Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 810 11, IČO 48 092 134, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 103250/B.

Platnosť

Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) sa vzťahujú na všetky návštevy a použitia Webových stránok, ako aj na všetky informácie, odporúčania a/alebo služby, ktoré prostredníctvom nich získate (ďalej len „Informácie“). Použitím týchto Webových stránok súhlasíte s Podmienkami používania. Spoločnosť JDE SK môže tieto Podmienky používania kedykoľvek meniť a upravovať. Zmeny a dodatky Podmienok používania nadobúdajú platnosť v okamihu ich zverejnenia na týchto Webových stránkach.

Informácie a zodpovednosť

Informácie sú iba na všeobecné účely. Spoločnosť JDE SK nie je zodpovedná za žiadne škody spôsobené použitím (alebo nemožnosťou použitia) Webových stránok, vrátane škôd spôsobených počítačovými vírusmi alebo nesprávnosťou či neúplnosťou Informácií, ak taká škoda nevznikla v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti na strane spoločnosti JDE SK alebo ich zodpovedných zamestnancov. Spoločnosť JDE SK nie je ďalej zodpovedná za škody spôsobené používaním elektronických komunikačných prostriedkov, najmä za škody vzniknuté z nedoručenia alebo oneskoreného doručenia elektronických správ, zo zadržania alebo manipulácie s elektronickými správami zo strany tretích osôb, ďalej z počítačových programov využívaných na elektronickú komunikáciu a z prenosu počítačových vírusov.

Zásady ochrany súkromia

Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom týchto Webových stránok alebo v súvislosti s nimi je možné použiť iba v súlade s Pravidlami pre nakladanie s osobnými údajmi spoločnosti JDE SK. Podmienky používania podliehajú Pravidlám pre nakladanie s osobnými údajmi spoločnosti JDE SK v znení uvedenom na týchto Webových stránkach.

Súvisiace stránky

Tieto Webové stránky môžu obsahovať odkazy na externé internetové stránky. Spoločnosť JDE SK nie je zodpovedná za použitie alebo obsah internetových stránok, na ktoré sa tu odkazuje alebo na ktorých sa nachádza odkaz na tieto webové stránky. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi spoločnosti DE CR sa nevzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov na odkazovaných stránkach alebo prostredníctvom nich.

Duševné vlastníctvo

Ak nie je stanovené inak, sú všetky práva k týmto Webovým stránkam a Informáciám vrátane autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva vlastníctvom spoločnosti JDE SK. Používatelia môžu tieto Webové stránky a Informácie čítať a zhotovovať si z nich kópie na vlastné použitie, napr. vytlačením alebo uložením. Všetky ďalšie použitia Webových stránok alebo Informácií, napr. ukladaním alebo rozmnožovaním Webových stránok alebo ich časti na akýchkoľvek externých internetových stránkach alebo vytvorením odkazov, hypertextových odkazov alebo odkazov na tzv. podstránku medzi Webovými stránkami a akýmikoľvek inými internetovými stránkami si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti JDE SK.

„Jacobs®, Carte Noire®, Tassimo®“, a všetky ďalšie ochranné známky nachádzajúce sa na týchto Webových stránkach sú zapísanými ochrannými známkami spoločnosti KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. alebo jej pridružených spoločností.

Nevyžiadané názory

Ak na tieto Webové stránky umiestnite nevyžiadané námety a/alebo materiály pozostávajúce z textu, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií a pod. (ďalej len „Materiály“) alebo ich zašlete spoločnosti JDE SK elektronickou poštou či inak, bude spoločnosť JDE SK oprávnená ich použiť, rozmnožovať a/alebo komerčne využiť v najvyššom možnom rozsahu a bezplatne s tým, že vo vzťahu k nim nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti.

Zaväzujete sa týmto počínať si tak, aby sa spoločnosť JDE SK nestala predmetom žiadnej žaloby, nároku alebo zodpovednosti v dôsledku použitia a/alebo využitia Materiálov v rozpore s právami (duševného vlastníctva) akejkoľvek tretej osoby či iného nezákonného použitia vo vzťahu k tretej osobe alebo súvislosti s ním, a v prípade, že sa tak stane, zaväzujete sa spoločnosti JDE SK nahradiť vzniknutú škodu.

Príslušné právne predpisy a príslušnosť súdu

Na tieto podmienky používania sa vzťahujú výlučne zákony Slovenskej republiky. Pokiaľ záväzné zákonné požiadavky nestanovujú inak, všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami používania vrátane sporov ohľadne ich existencie a platnosti sa riešia na príslušnom súde Slovenskej republiky, ak nestanovujú právne predpisy inak.

Posledná verzia: 2.7.2015Zmluvné podmienky MyTASSIMO

Tieto Zmluvné podmienky sa týkajú registrácie na webovej stránke TASSIMO (ďalej len „služba myTASSIMO“).

1. Vaše používanie webovej stránky www.tassimo.sk (a všetkého obsahu alebo výhod získaných prostredníctvom uvedenej stránky) sa riadi Podmienkami používania našej webovej stránky.

2. Registrácia do myTASSIMO je zdarma, avšak vyžaduje sa prístup k internetu a platná e-mailová adresa.

3. Ak sa chcete zaregistrovať, musíte mať vek najmenej 18 rokov a musíte mať bydlisko vo Slovenskej republike.

4. Výhody, ktoré vzniknú členovi v myTASSIMO, nie sú prenosné.

5. Registrácia bude mať platnosť dovtedy, kým nepožiadate o jej zrušenie prostredníctvom sekcie „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkach.

6. Odoslané osobné údaje budú uchované v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené tu.

7. Zaregistrovaní členovia získajú možnosť prihlásiť sa na odber špeciálnych ponúk, zliav, súťaží a akcií prostredníctvom e-mailu, pošty alebo online. Na takéto aktivity sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky, ktoré budú včas zverejnené.

8. Ďalšou výhodou pre zaregistrovaných členov, ktorí si kúpili nový prístroj TASSIMO, je zľava pri nákupe v TASSIMO e-shopu.
Zákazníci, ktorí sa v čase od 15. června 2015 zaregistrujú s uvedením platného sériového čísla z kávovaru Tassimo, získajú dva zľavové kódy v hodnote 2x11 EUR na dva samostatné nákupy v e-shope TASSIMO.

a. Zľavový kód bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v čase registrácie. Zľavový kód vám bude doručený do 28 dní.

b. Každý zľavový kód možno použiť len na jednu objednávku a nevyužitú hodnotu si nemožno preniesť. Minimálna hodnota objednávky je 30 EUR a pri objednávkach do 30 EUR sa pripočítava štandardný poplatok za prepravu vo výške 6,90 EUR.

c. Prvý zľavový kód platí 6 týždňov od dátumu registrácie a druhý 4 mesiace od registrácie.

d. Ponuka je obmedzená na 2 zľavové kódy po 11 EUR na jednu registráciu do myTASSIMO s platným klientskym alebo sériovým číslom a maximálne 2 zľavové kódy na jednu domácnosť počas obdobia 12 mesiacov. Neplatné sériové čísla nebudú akceptované.

e. Na všetky uskutočnené objednávky so zľavovým kódom sa vzťahujú štandardné obchodné podmienky e-shopu TASSIMO vrátane platobných podmienok.

f. Táto ponuka môže byť kedykoľvek zmenená alebo zrušená bez upozornenia.

9. MyTASSIMO vám prináša spoločnosť Jacobs Douwe Egberts SK s.r.o. . Uchovávame osobné údaje o členoch služby myTASSIMO týkajúce sa ich záujmov, výberu odmien, účasti v propagačných akciách, ponukách a ich návštev webovej stránky (a podstránok) myTASSIMO. Tieto informácie budú použité na analýzu a prieskum, ako aj na optimalizáciu našej ponuky propagačných akcií. Uvedené informácie nebudú bez súhlasu člena postúpené žiadnej nezainteresovanej tretej strane.

10. Odškodnenie. Svojou registráciou súhlasíte s tým, že spoločnosť Jacobs Douwe Egberts SK s.r.o. , jej pobočky, pridružené spoločnosti a ich príslušní zástupcovia, agenti, partneri a zamestnanci, nenesú zodpovednosť a nie sú povinní na odškodnenie pri vzniku akýchkoľvek strát, nárokov, reklamácií alebo súdnych konaní, či už zahájených alebo hroziacich , ani nárokov na vyplatenie nákladov vznikajúcich v súvislosti s používaním MyTASSIMO, či nárokov z akéhokoľvek porušenia týchto zmluvných podmienok.

11. Voľba práva a jurisdikcia. Tieto zmluvné podmienky budú riadené a interpretované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.