Odvápňovanie kávovaru

Pravidelným odvápňovaním udržíte kávovar vo výbornom stave, aby vám mohol pripravovať vaše obľúbené nápoje vo vysokej kvalite. Keď je potrebné zariadenie TASSIMO SUNY odvápniť, upozorní vás na to červená kontrolka. Prístroj je vybavený automatickým odvápňovacím programom.

SUNY

Prečítajte si ďalšie informácie o odvápňovaní kávovaru

 • Krok 1/15

  Krok 1/15

  Keď je potrebné kávovar odvápniť, TASSIMO SUNY vás upozorní červenou kontrolkou.
 • Krok 2/15

  Krok 2/15

  Naplňte nádržku vodou až po značku pre odvápňovanie (500 ml) a pridajte odvápňovací prostriedok podľa pokynov výrobcu. Ďalšie informácie o odvápňovacích prostriedkoch nájdete. Pred pokračovaním sa uistite, že odvápňovací prostriedok je úplne rozpustený.
 • Krok 3/15

  Krok 3/15

  Vráťte nádržku na vodu do prístroja tak, že ju zasuniete na pôvodné miesto, kým nezacvakne na miesto.
 • Krok 4/15

  Krok 4/15

  Otvorte varnú jednotku nadvihnutím rukoväte a potiahnutím nahor.Podložte vhodnú nádobu (min. 500 ml) pod výpust.
 • Krok 5/15

  Step 5/15

  Vyberte žltý servisný T DISC z odkladacieho priestoru na bočnej strane prístroja a vložte do držiaka diskov T DISC čiarovým kódom smerom nadol.
 • Krok 6/15

  Krok 6/15

  Zatvorte varnú jednotku tak, že najskôr privriete veko smerom nadol a potom pevne zatlačte na rukoväť, kým nebudete počuť cvaknutie.Oranžový indikátor stavu raz blikne, čo znamená, že kávovar je pripravený a červený indikátor odvápňovania zostane svietiť.
 • Krok 7/15

  Krok 7/15

  Na spustenie odvápňovacieho programu je dôležité stlačiť a podržať tlačidlo štart/Stop najmenej na päť sekúnd.Odvápňovací program sa spustí a indikátory odvápňovania a stavu lzačnú blikať. Proces trvá približne 30 minút. Počas neho sa bude odvápňovací roztok pomaly prečerpávať celým systémom a vypúšťať do pripravenej nádoby, až pokým sa nádržka nevyprázdni. V nádržke vždy zostane malé množstvo roztoku.Poznámka: Ak proces trval len niekoľko minút, potom ste omylom aktivovali čistiaci program. V takom prípade sa prístroj celkom neodvápni a červený indikátor zostane svietiť. Ak sa to stane, vráťte sa ku kroku 6.
 • Krok 8/15

  Krok 8/15

  Po približne 30 minútach, keď odvápňovací roztok prejde celým systémom, indikátor stavu zostane trvalo svietiť, čo znamená, že prvá fáza procesu je dokončená.
 • Krok 9/15

  Krok 9/15

  Vyberte nádržku zo zadnej strany prístroja a dôkladne ju vypláchnite, aby ste odstránili všetky zvyšky odvápňovacieho roztoku.Naplňte nádržku čistou studenou vodou až po značku max. a vložte do kávovaru.
 • Krok 10/15

  Krok 10/15

  Vyprázdnite nádobu s použitým odvápňovacím roztokom a vložte ju späť pod výpust.
 • Krok 11/15

  Krok 11/15

  Krátkym stlačením panela štart/Stop spustite čistiaci program.Počas čistiaceho programu bude oranžový indikátor stavu blikať a prístroj vypustí horúcu vodu do nádoby.
 • Krok 12/15

  Krok 12/15

  Keď sa čistiaci cyklus dokončí, vyprázdnite nádobu a vráťte ju pod výpust. Vykonajte kroky 11 a 12 trikrát, aby sa zabezpečilo úplné vypláchnutie odvápňovacieho roztoku z kávovaru.
 • Krok 13/15

  Krok 13/15

  Otvorte varnú jednotku, vyberte servisný T DISC a vráťte ho do odkladacieho priečinka na boku prístroja.
 • Krok 14/15

  Krok 14/15

  Naplňte nádržku na vodu čistou studenou vodou až po značku max. a vložte do kávovaru.
 • Krok 15/15

  Krok 15/15

  Váš kávovar TASSIMO SUNY je odvápnený a pripravený na použitie.